Muzeu i Kulturës Françeskane, nis me veprat e Lin Delisë

2019-04-05

Kur ka ardhur në vitin 1992, ai është kthyer me idenë të hapte një akademi arti dhe për të ribërë afresket e kishës së madhe në Shkodër dhe nuk mundi të bënte as njërën dhe as tjetrën, sepse nuk gjeti asnjë derë të hapur. Prandaj është e vështirë të kuptosh Lin Delinë pa hyrë tek ai”. Kështu shprehej 5 vite më parë, Gjon Radovani kur fliste për Lin Delinë. Më 11 prill mbahet në Kuvendin Françeskan në Gjuhadol të Shkodrës një simpozium, qëllimi final i të cilit është ngritja e muzeut të kulturës Françeskane.
Muzika e kompozitorëve françeksanë do shoqërojë aktivitetin, ndërsa At Flavio Cavallini do të flasë për etapat historike të pranisë françeskane në Shqipëri. Drejtoresha e Bibliotekës Kombëtare, Persida Asllani, do të ndalet te një rrëfim muzeor të kontributit kulturor të françeskanëve shqiptarë, ndërsa prof.Ardian Ndreca do të tregojë si e rikrijonte botën në art piktori Lin Delija.
Në fund të simpoziumit do të shpallet nisja e një “fundraising” (mbledhje fondesh) për ngritjen e një muzeu françeskan, projekt-ideja e të cilit prezantohet nga arkitekti Gjon Radovani. Ai do të nënshkruajë edhe kontratën e dhurimit të veprave të mjeshtrit Lin Delija nga “Art Union Albania” tek “Muzeu i Kulturës Françeskane”, ndërsa veprat do të jenë të ekspozuara.

Fatmira Nikolli


Quando venne nel 1992, tornò con un'idea aperta di un'accademia d'arte e per rifare gli affreschi della grande chiesa a Scutari e non poté fare né l'una né l'altra perché non trovò nessuna porta aperta. Quindi è difficile capire Lin Delia senza entrare in lui. " Questo è stato espresso 5 anni fa, John Radovan parlando di Lin Deline. L'11 aprile si è svolto un simposio nell'Assemblea francescana di Lingua di Scutari, il cui obiettivo finale è l'istituzione del museo della cultura francescana.
La musica dei compositori francesi accompagnerà l'attività, mentre padre Flavio Cavallini parlerà delle tappe storiche della presenza francescana in Albania. Il direttore della Biblioteca nazionale, Persida Asllani, si fermerà a una storia museale del contributo culturale dei francescani albanesi, mentre il professor Ardian Ndreca mostrerà come ricrea il mondo nel pittore d'arte Lin Delija.
Al termine del simposio verrà annunciato il lancio di un fondo di raccolta fondi per la creazione di un museo francescano la cui idea progettuale è presentata dall'architetto John Radovan. Firmerà anche il contratto di donazione di opere del direttore artistico Lin Delija da "Art Union Albania" a "Museo della cultura francescana", mentre le opere saranno esposte.

Fatmira Nikolli